Kdo jsme

O společnosti

Společnost Forestlaan nabízí komplexní služby v oblasti nákupu, prodeje, správy a obhospodařování zemědělské půdy a lesních celků. Vznikla v září roku 2021 fúzí společností FINE DREAM, FROST FLOWER a DOOKU GROUP. Protože všechny tři podnikaly ve stejném oboru, došlo k jejich logickému sloučení „pod jednu střechu“.
Společnost Forestlaan je nový subjekt, který bude hrát – díky své velikosti – významnou roli na trhu s pozemky. K datu spojení vlastní více než 11,5 tisíce hektarů, z čehož je přibližně 6 tisíc hektarů zemědělské půdy a 5,5 tisíce hektarů lesů. Spojení s sebou přináší i celou řadu dalších pozitivních synergických efektů, racionálnějším financováním společnosti počínaje a významnou úsporou provozních nákladů konče.

Společnost Forestlaan navazuje na mnohaleté odborné zkušenosti a unikátní know–how společnosti FINE DREAM, která je na trhu již déle než patnáct let. Základem strategie je nákup pozemků větších rozloh v Čechách i na Moravě, v případě již zainvestovaných lokalit uskutečňujeme nákup i menších pozemků. Jedná se o dlouhodobé investice, naším zájmem není spekulovat na růst cen pozemků.
Společnost Forestlaan zemědělskou půdu dále pronajímá zemědělcům, kteří mají zájem na pozemcích hospodařit, na lesních pozemcích hospodaříme sami. Nabízíme rovněž prodej dřeva z vlastních lesů. Vedle sortimentu kvalitní pilařské kulatiny a dřevní hmoty prodáváme i palivové dříví.

Jak hospodaříme

Strategie trvale udržitelného lesního hospodářství

Společnost Forestlaan hospodaří v lesích podle principů trvalé udržitelnosti a vyrovnanosti. Cílem je zachovat a zvyšovat rozlohu a kondici lesů, abychom je jednou předali další generaci ve stejném nebo ještě v lepším stavu. Jen za poslední dva roky jsme vysadili více než milón nových stromků.
Trvale udržitelné hospodaření znamená správu a užívání lesa takovým způsobem a v takovém rozsahu, který udržuje biodiverzitu, produktivitu, schopnost obnovy, vitalitu a jejich možnosti plnit – nyní i v budoucnu – nejdůležitější ekologické, ekonomické a sociální funkce nejen na místní, ale i na národní a globální úrovni bez negativních dopadů na ostatní ekosystémy.

Kritéria trvale udržitelného hospodaření, kterými se řídíme, jsou:

  • Zachování a přiměřený rozvoj lesních zdrojů a jejich příspěvku do globálního koloběhu uhlíku,
  • Zachování zdraví a vitality lesních ekosystémů,
  • Zachování a podpora produkční funkce lesa (dřevní i nedřevní produkty)
  • Zachování, ochrana a přiměřený rozvoj biodiverzity lesních ekosystémů,
  • Zachování a přiměřený rozvoj ochranných funkcí lesa (zejména půdoochranných a vodoochranných),
  • Zachování ostatních socioekonomických funkcí a podmínek.

Zvlášť aktuálním tématem dneška je adaptace lesa na probíhající změny klimatu. Víme, že neexistuje jedno vše řešící adaptační opatření, ale musí jít o souhrn opatření, která vykazují jak synergická tak i vzájemně protichůdná působení. Postupně jednotlivá opatření zařazujeme do lesnického plánování.